بررسی اعتبار کدملی

 

کدملی

در قالب برنامه – زبان: #C

در قالب سایت - زبان: ASP.net

این قطعه کد با پیروی از الگوریتم سازمان ثبت احوال به بررسی صحت و اعتبار کد ملی می پردازد و معتبر بودن یا نبودن کد ملی وارد شده را مشخص مینماید که میتوانید آنرا در قالب سایت یا برنامه از ما دریافت نمائید.

این برنامه برای استفاده در پروژهای برزگ و کوچک قابل استفاده است.

قیمت: ۱۵٫۰۰۰ تومان