پردازش تصویر

 

سورس برنامه پردازی تصویر

زیان: VB.net

برنامه پردازش تصویر ، روند کاری این برنامه به این شکل است که یک عکس به عنوان مرجع در نظر گرفته ، ۴ عکس دیگر را به آن مقایسه میکند و نزدیک ترین تصویر به عکس مرجع را مشخص مینماید.

قیمت: ۱۰٫۰۰۰ تومان